Sega
Nintendo
Nec
Neo Geo
Microsoft
Nokia
Sony
vTech